راهنمای پسوند ها

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

کاربران
 • پسوند:   ppt   — حجم:   10 MB
 • پسوند:   doc   — حجم:   4.89 MB
 • پسوند:   pdf   — حجم:   4.89 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   10 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   10 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   gif   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   wma   — حجم:   5.91 MB
queue